Manuela Carmena

¡Menudo par de DOS, ¡vamos para salir corriendo y no...

¡Menudo par de DOS, ¡vamos para salir corriendo y no parar hasta llegar a un precipicio........, jajajajajajajaja